Tematické okruhy ke zkoušce z TC20

 1. Vyrovnání měření podmínkových - formulace problému, odvození normálních rovnic
 2. Vyrovnání měření podmínkových - kontroly v celém řešení
 3. Vyrovnání měření podmínkových - odvození rovnic oprav - použití MNČ
 4. Vyrovnání měření podmínkových - odvození střední chyby funkce vyrovnaných měření
 5. Vyrovnání měření podmínkových - přechod na zprostředkující vyrovnání
 6. Matice - odvození normálních rovnic u Vyrovnání podmínkových
 7. Matice - odvození střední chyby funkce vyrovnání měření u vyrovnání podmínkových
 8. Vyrovnání s daným součtem
 9. Současné vyrovnání různorodých měření
 10. Vyrovnání zprostředkujících měření s podmínkami
 11. Vyrovnání podmínek s parametry
 12. Srovnání zprostředkujících a podmínkových vyrovnání
 13. Choleskyho řešení normálních rovnic (ekvivalentní rovnice)
 14. Řešení normálních rovnic postupným přibližováním (iterace)
 15. Rozdělení pravděpodobnosti - frekvenční a distribuční funkce
 16. Normální rozdělení - intervalové odhady - pojem rizika
 17. Největší možná a největší přípustná (mezní) chyba
 18. Zkouška normality rozdělení pomocí třídních četností
 19. Chí kvadrát rozdělení (c2) - význam a aplikace
 20. Studentovo t  rozdělení - význam a aplikace
 21. Fisherovo F rozdělení - význam a aplikace
 22. Využití chí kvadrát, Studentova a F rozdělení pro testování
 23. Testování nulových hypotéz
 24. Chyby testování 1. a 2. druhu
 25. Test významnosti výběrových hodnot průměru a střední chyby
 26. Test významnosti rozdílu dvou průměrů a dvou výběr.střední chyb
 27. Test významnosti korelačních koeficientů
 28. Pearsonovo kriterium dobré shody - Kolmogorovo kriterium
 29. Vylučování odlehlých měření
 30. Analýza disperze - rozdělení řady měření na skupiny
 31. Podstata aproximace měřených hodnot spojitou funkcí
 32. Vyrovnávací přímka
 33. Aproximace parabolou (mocninnou řadou)
 34. Harmonická analýza (aproximace Fourierovou řadou)
 35. Test výsledků aproximace (test nulové hypotézy)
 36. Úkol korelačního počtu
 37. Korelační koeficient a význam regresních přímek
 38. Pořadová korelace - výpočet Spearmova a Kendalova koeficientu korelace
 39. Jednoduchá kriteria systematických chyb
 40. Zákon hromadění úplných chyb