http://rsc.hyperlinx.cz/gc/gc_slovnik.php
[ Archaikum.cz > GPS a geocaching > slovník ]

Slovník - vysvětlení některých pojmů kolem GPS

 

accuracy (přesnost) - odhad přesnosti zaměření pozice přijímače GPS. Definicí přesnosti je obecně více, nejčastěji se udává střední polohová chyba, tzn. že 2/3 měření mají chybu menší, než udává střední polohová chyba. Za chybné měření je pak pokládáno měření s chybou větší než 2.5 - 3 násobek střední polohové chyby. Přesnost měření souřadnic pomocí GPS přijímače je ovlivněna počtem a silou přijímaných signálů a geometrickým rozložením přijímaných družic na obloze

almanach - soubor parametrů drah družic GPS a informací o "zdravotním" stavu družic. Almanach v sobě nese informace o všech družicích dohromady. Slouží přijímači GPS k výpočtu pozice. Je součástí GPS signálu každé družice. Almanach je obvykle přijímačem GPS automaticky stahován a používán při vyhledávání viditelných satelitů na obloze v daném místě. Almanach je možné přehrávat do PC a zpětně do GPS (především v případě poruchy příjmu u GPS přijímače)

altitude (nadmořská výška) - u GPS se jedná o výšku elipsoidickou, která se od výšky nadmořské liší až o desítky metrů (rozdíl není konstatntní)

azimut - horizontální úhel, který lze definovat jako úhel, který svírá směr k severu se směrem na cílový bod. Azimut je měřen po směru hodinových ručiček, nabývá hodnot od 0° do 360°

bearing (azimut) - okamžitý směr k cíli počítaný z aktuální pozice uživatele GPS. Jde o azimut na cílový bod. Více viz wiki.geocaching.cz/wiki/Navigace_-_Azimuth%2C_Bearing%2C_Course%2C_Heading

course - azimut z výchozího na cílový bod. Hodnota "course" se narozdíl od "bearing" během pohybu nemění. Více viz wiki.geocaching.cz/wiki/Navigace_-_Azimuth%2C_Bearing%2C_Course%2C_Heading

Cross Track Error (XTE, XTK) - ukazatel stranové odchylky, někde také znám pod označením "Off Course". Lze jej definovat jako vzdálenost mezi aktuální pozicí a spojnicí výchozí - cílový bod

CTS (Course to steer) - směr nejkratší cesty na cílový bod

destination (cílový bod) - cílový bod, ke kterému se směřuje

Dilution of Precision (DOP; odchylka od přesnosti) - ukazatel kvality geometrického rozložení viditelných družic na obloze. Je to bezrozměrné číslo, menší hodnota znamená vyšší kvalitu rozložení a přeneseně i vyšší přesnost určení aktuální pozice uživatele. Lepší hodnota DOP znamená, že družice jsou navzájem od sebe dále a průmět signálu GPS na zemský povrch je pak určen s vyšší přesností. Hodnota DOP se vlivem změny vzájemné polohy družic s časem mění.
Hodnota menší než 3 je brána jako výborná, hodnota větší než 7 naopak prakticky nepoužitelná.
Více informací o zdrojích chyb v systému GPS je možno nalést zde

ephemeris (efemeridy) - jedná se o sadu informativních údajů pro každý GPS přijímač, které automaticky získává GPS signálu každé jednotlivé družice. Efemeridy představují řadu informací o každé družici

ETA (Estimated time of arrival) - předpokládaný čas, který zbývá do dosažení cílového bodu (v kolik hodin tam budu)

ETE (Estimated time en route) - předpokládaný čas dosažení cílového bodu (za jak dlouho tam budu)

geodetic datum - určení modelu zemského tělesa (koule, elipsoid, geoid) jeho tvarem, velikostí, umístěním a orientací vůči zemskému povrchu. Geodetic datum může být horizontální (elipsoid a jeho referenční bod, na kterém byl astronomicky orientován) nebo vertikální (používající známý či odhadnutý průběh geoidu ve smyslu nulové hladinové plochy). Modelem se nahrazuje složitý popis tvaru reálné Země. U GPS se jako model nejčastěji používá elipsoid

GPS - Global Position System. Více viz cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

GPX (GPS eXchange Format) - formát souborů pro uložení waypointů, route a trace. Více viz wiki.geocaching.cz/wiki/GPX

heading - aktuální směr pohybu. Více viz wiki.geocaching.cz/wiki/Navigace_-_Azimuth%2C_Bearing%2C_Course%2C_Heading

magnetická deklinace - úhlový rozdíl mezi směry na zeměpisný a magnetický pól Země (v ČR zhruba 2° 30', výpočet pro určité místo a čas viz www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/struts/calcDeclination). Magnetická deklinace závisí na zeměpisné poloze pozorovatele a navíc se v čase mění, protože magnetický pól se vůči zeměpisnému pomalu pohybuje. Více viz cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_deklinace

map datum - v podstatě souřadicový systém. Číselná hodnota zeměpisné šířky a délky místa na mapě závisí jednak na tom, jaký matematický model je použit pro znázornění tvaru Země (elipsoid) a také na tom, kde má souřadnicový systém počátek a jak je konstruována jeho souřadnicová síť. V ČR má největší význam WGS-84, S-42 a S-JTSK

Mask Angle (elevační/výšková maska) - úhel, od kterého jsou sledovány GPS družice. Udává se ve stupních nad obzorem (např. 10° znamená, že pokud družice klesne pod tuto hodnotu, nebude již její signál brán při výpočtu souřadnic v úvahu (signál v blízkosti obzoru je silně rušen a znepřesňuje výsledné souřadnice))

multipath - mnohocestný odraz GPS signálu. Zdrojem silně kolísajících nahodilých chyb, které lze těžko odstranit či redukovat je signál GPS odražený od okolních budov a dalších objektů. Odražené signály snižují přesnost zaměření, nejčastěji se tak děje v lese či zastavěném území

route - naplánovaná trasa

routing, routování - plánování trasy

statická navigace (Static Navigation) - tato funkce má GPS přijímači pomoci zamaskovat chyby příjmu satelitního signálu. Při turistice a geocachingu je toto ale spíše na škodu, protože rychlost pohybu menší než přibližně 4 km/h GPS přijímač nepovažuje za pohyb a zafixuje svoji polohu na místě. Je to kvůli tomu, že při vypočítávání polohy dochází k určitým nepřesnostem (malým rozdílům ve vypočítaných souřadnicích). I při stání (nulové rychlosti) se tak vypočtená poloha stále mírně mění a navigace ukazuje pohyb (tak se také vypnutá statická navigace asi nejsnáze pozná). Právě tomu statická navigace zabraňuje.
Zapnutá statická navigace je naopak vhodná při autonavigaci kdy je žádoucí, aby vozidlo při stání na křižovatce opravdu stálo a neposkakovalo kolem.

trace - skutečně prošlá (projetá) trasa

tracking - záznam právě procházené (projížděné) trasy

VMG (Velocity made good) - rychlost, kterou se blížíš k cílovému bodu

 


podklady a další informace: (1), (2), (3)

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 29.12.2009 v 23:36:58
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist